top of page

Svatý Petr-Adrián Toulorge

Dne 29. dubna 2012 proběhla v katedrále v Coutances ve Francii beatifikace našeho spolubratra P. Pierre-Adriena Toulorge, premonstrátského kněze z bývalého opatství Blanchelande, který 13. října 1793 během francouzské revoluce zemřel pod gilotinou jako "mučedník pravdy".

Petr Adrián Toulorge se narodil roku 1757 v Muneville-le-Bingard v Normandii. Po ukončení studií v semináři v Coutances byl roku 1782 vysvěcen na kněze a jmenován kaplanem v Doville, kde byl farářem jeden premonstrát z opatství Blanchelande. Kněz Petr později vstoupil do téhož opatství. Během Francouzské revoluce se dověděl, že zákon z 26. srpna 1792 zakazuje působení v pastoraci všem kněžím, kteří nesloží přísahu na novou ústavu. Domníval se, že to pro něj také platí, a rozhodl se odejít na ostrov Jersey patřící Británii. Státní úředníci jej nechali odjet. Později však zjistil, že proticírkevní zákon jej nepostihuje a vrátil se do Francie. Přistál v Portbailu a tajně konal své kněžské povinnosti, dokud jej v září 1793 neobvinili a nezatkli. Noc před popravou napsal svému bratrovi: „Raduj se, můj bratře, že mi Bůh ráčil dopřát nejen trpět ve vězení, ale také zemřít pro našeho Pána Ježíše Krista. Nechci, abys truchlil nad mým osudem, spíše by ses měl radovat a říkat se mnou: Pán buď pochválen! Přeji ti svatý život a nebe na konci tvých dnů. Totéž přeji své sestře, synovci a celé rodině.“
Petr Adrián zemřel 13. října pod gilotinou na tržišti v Coutances.

Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože,
ty jsi v dobách pronásledování naplnil blahoslaveného kněze Petra Adriána silou svého Svatého Ducha,
aby mohl svůj život obětovat pro Krista jako mučedník pravdy.
Na jeho přímluvu a podle jeho příkladu pomoz i nám,
abychom žili podle evangelia a dosvědčovali svým bližním tvou lásku.
Skrze Krista našeho Pána. Amen.

bottom of page