top of page

Modlitba za nastávající matky a bezdětné manžele​

V naší kanonii se modlíme na přímluvu svatého Norberta také za nastávající matky, nenarozené děti a bezdětné manžele.​

Několik důvodů, proč takto uctíváme a vzýváme svatého Norberta:

  • Svatý Norbert měl ve velké úctě tajemství Vtělení Božího Syna. Proto i pro začátek zasvěceného života svého a svých prvních spolubratří vybral den Narození Páně. Na několika obrazech je znázorněn, jak klečí před Matkou Boží držící Dítě Ježíše a podává Jim listinu se svými sliby.

  • V prvním Norbertově životopise /Vita A/ je zaznamenána zpráva o události, která se stala v Laonu. Za Norbertem přišla s pláčem jedna žena, která dlouhá léta žila v bezdětném manželství. Prosila ho, zda by mohla opustit manžela a vzdát se světa, když nemají žádného potomka. Norbert jí na to prorocky odpověděl: „Ne tak, ale záhy budeš mít syna. Nenecháš ho jako dědice pro svět, ale hned po narození ho zasvětíš Bohu. Po něm porodíš ještě více dětí, se kterými svůj majetek i sebe odevzdáš klášteru, abys potom Bohu sloužila.“ Žena tomu uvěřila a zanedlouho se jí narodil syn Mikuláš, který pak vstoupil do kláštera v Prémontré.

  • Od přenesení ostatků svatého Norberta z Magdeburku do Prahy r. 1627 je tento světec zařazen mezi patrony naší země. Úcta ke sv. Norbertovi a prosby o jeho přímluvu při příchodu nového života na tento svět jsou u nás dochovány např. v Hodinkách ke cti a chvále svatého Norberta z r. 1749. Svatý Norbert je též vzýván jako patron bezdětných manželství. V knize „Rok se svatými“ je svatý Norbert označen jako patron šťastného porodu.

sv. Norbert - matka.png

  • V současné době prožíváme zvláště v naší zemi jak krizi rodin, tak velký úbytek populace, vysoké procento bezdětných manželství, zabíjení nenarozených dětí, velké problémy s donošením dětí, riziková těhotenství z mnohých příčin. Zkušenost z posledních let s přímluvou svatého Norberta za nastávající matky, za šťastné narození dětí a za bezdětná manželství nám jasně ukazuje, jak velkým přímluvcem svatý Norbert je. Jsou to již stovky matek, které se modlily ke sv. Norbertovi a nyní se těší ze zdravých dětí. Je to více bezdětných manželství, která na Norbertovu přímluvu dostala potomka. Mnohokrát se již dobře vyřešila situace matek, které byly nuceny k potratu.

Modlitba k svatému Norbertovi za šťastné narození dítěte​

Svatý Norberte, velký a věrný služebníku Boží! Zvláštním způsobem jsi uctíval svaté a podivuhodné narození našeho Spasitele, kterého nejčistší Panna Maria, jeho matka, počala bez poskvrny a porušení svého panenství a porodila jej beze vší bolesti. Proto jsi i vznik svého premonstrátského řádu spojil se dnem narození Ježíše Krista.

V pokoře tě tedy prosím, svatý Norberte, jako zvláštního ochránce, aby mi (jí) Bůh dal na tvou přímluvu milost donosit a porodit tento plod života. Ať také dá svou milost, aby toto počaté dítě bylo křtem přijato do Kristovy církve a Jemu, našemu Pánu, celý život věrně sloužilo, abychom nakonec spolu dosáhli věčné spásy. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vaše prosby předkládáme ve společné modlitbě Pánu vždy po dobu devíti dnů při adoraci Nejsvětější Svátosti oltářní.

V modlitbě však na vás pamatujeme i nadále. K tomu je ještě jednou za měsíc u nás sloužena mše svatá za vás a na vaše úmysly.

 


Své úmysly nám můžete sdělit:
Klášter sester premonstrátek
411 82 Doksany 1

E-mail: sorores.opraem@cbox.cz

Nebo můžete úmysl poslat formulářem níže.
Pokud chcete, abychom Vám potvrdily přijetí Vaší prosby, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Brzy se ozveme.

bottom of page