top of page
Klášter - současnost.jpg

Současnost

Premonstrátská rodina

  • řeholní kanovníci premonstrátského řádu – OPraem.

  • řeholní kanovnice premonstrátského řádu – OPraem.

  • kongregace sester premonstrátek – SPraem.

  • terciáři premonstrátského řádu

Řeholní kanovníci a kanovnice žijí v samostatných klášterech, v řádu zvaných kanonie, pod vedením opata nebo převorky. Jednotlivé kláštery jsou sdruženy podle jazykových oblastí do tzv. cirkárií. Česká cirkárie zahrnuje kláštery Strahov, Teplou, Želiv, Novou Říši, Doksany a Jasov (Sk).

Hlavním představeným celého řádu je generální opat se sídlem v Římě, jemu ve vedení řádu napomáhají členové jeho rady.
Jednou za šest let se koná generální kapitula -  setkání všech představených a delegátů jednotlivých kanonií. Cílem tohoto setkání je vyjadřovat a podporovat pouto lásky, jednoty a vzájemné pomoci v řádu. Také má právo vydávat pro řád zákony a předpisy.

windberg 15 (7).JPG

Kongregace sester premonstrátek – 20. století rozšířilo premonstrátskou rodinu o kongregace sester. Sestry spojují nazíravý život s vnější apoštolskou službou, mají svou vlastní řeholní strukturu.

V České republice jsou na Svatém Kopečku u Olomouce.

Terciáři – již za života sv. Norberta byli k jeho řádu připojeni laici, kteří žili ve světě ve svých rodinách duchem Prémontré. Tento způsob života přetrvává až dodnes.
Takto přidružení věřící nejen žijí premonstrátskou spiritualitu ve svém prostředí, ale také se snaží spolupracovat s komunitami, ke kterým patří.

​​

 Vision - Mission - Statement

Od generální kapituly v roce 2006 je poslání premonstrátského řádu formulováno následujícími slovy:

Přitahováni milosrdenstvím Trojjediného Boha,
jsme povoláni, jako pokřtění, k následování Krista chudého a vzkříšeného,
způsobem apoštolského a radikálního života,
podle evangelia, Řehole sv. Augustina a charismatu sv. Norberta, zakladatele našeho premonstrátského řádu.

Náš způsob života se vyznačuje:
- celoživotním hledáním Boha v bratrské komunitě
- ustavičným obrácením skrze dar sebe sama církvi v naší profesi ve spojení s vlastní obětí Kristovou
- stálým rozjímáním Slova Božího jako napodobení Panny Marie
- intenzivním životem modlitby a služby oltáře.

Když odcházíme od chóru a oltáře, jdeme sloužit lidské rodině
v duchu prostoty, pohostinnosti, smíření a pokoje pro dobro církve a světa,
se zvláštní pozorností ke Kristu v chudých, trpících a těch, kteří Jej neznají.

Modlíme se, aby dílo, které v nás Duch Boží započal, bylo dovedeno ke svému naplnění v den Ježíše Krista.

Premonstrátské kláštery v České republice

bottom of page